Przylądek Dobrej Nadziei

Terapia autyzmu na wesoło, z szacunkiem, efektywnie... Szkolenia, warsztaty, wystąpienia.

Regulamin szkoleń

Hajnówka, dnia 1.09.2020

Regulamin warsztatów 

Przylądka Dobrej Nadziei

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem warsztatów i szkoleń jest Przylądek Dobrej Nadziei, Adrian Borowik, zwany dalej Organizatorem
 2. Uczestnikami warsztatów i szkoleń będzie się określać osoby, które zarejestrowały się na wybrany warsztat lub szkolenie i wniosły opłatę.
 3. Zarezerwowanie miejsca następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie w całości opłaty za warsztaty lub szkolenie.
 4. Warsztaty/szkolenia stacjonarne, to wydarzenia mające miejsce poza internetem, spotkania osobiste.
 5. Szkolenia online to szkolenia przeprowadzane za pośrednictwem internetu, bez osobistego spotkania.
 6. Kontakt z Organizatorem: e-mail – poczta@przyladekdobrejnadziei, tel. – 793 010 861, można również skorzystać z formularz kontaktowego, który znajduje się TUTAJ.
 7. Każdy uczestnik/uczestniczka warsztatów lub szkoleń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go oraz przestrzegania jego reguł.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2020 do czasu powstania i ogłoszenia nowego regulaminu.
 9. Warsztaty/szkolenia odbędą się w miejscu i czasie wskazanym i ogłoszonym przez Organizatora lub online, za pośrednictwem aplikacji ZOOM.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyzwania uczestników, dotyczące instalacji i działania aplikacji ZOOM. 
 11. W razie technicznych trudności z aplikacją ZOOM (nie wynikających z winy organizatora), podczas trwania spotkania, Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez uczestników. W razie problemów technicznych uniemożliwiających uczestnictwo w spotkaniu online, będzie możliwość przełożenia opłaconego uczestnictwa na kolejny, dogodny termin.
 12. Organizator poinformuje Uczestników o dokładnym miejscu odbycia warsztatu/szkolenia stacjonarnego nie później niż na dzień przed jego odbyciem.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub ich odwołania, bez podawania przyczyn. Uczestnikowi warsztatów przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji z warsztatów oraz całkowity zwrot ewentualnej, wniesionej wcześniej opłaty lub pozostawienie opłaty na kolejny, najbliższy możliwy termin w innym lub tym samym miejscu.
 14. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie Warsztatów poprzez stronę http://przyladekdobrejnadziei.pl lub stronę w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/adrian.borowik.warsztaty) lub bezpośrednio na adres email zainteresowanych.
 15. W warsztatach Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę? i Mówić Każdy Może…:) mogą uczestniczyć osoby, które przeszły „Zabawę Inspirującą Rozwój”. Jest to warunek konieczny. Osoby, które nie były na „Zabawie…” Przed rejestracją na jakikolwiek inny warsztat powinny się  skontaktować z Organizatorem.

§2

Rejestracja

 1. Rejestracja na warsztaty przebiega zawsze dwuetapowo: 1 etap – REJESTRACJA (wypełnienie formularza rejestracyjnego http://przyladekdobrejnadziei.pl/ ), 2 etap – REZERWACJA, czyli wniesienie opłaty.
 2. W przypadku rejestracji/rezerwacji w momencie, kiedy liczba miejsc zostanie wyczerpana, osoba zgłaszająca się zostanie wpisana na listę rezerwową.
 3. Osoby z listy rezerwowej będą poinformowane o zwolnionym miejscu i poproszone o podjęcie decyzji o uczestnictwie w wybranych wcześniej warsztatach/szkoleniach.
 4. Zarejestrowani Uczestnicy, którzy zdecydują się na płatność przelewem, będą traktowani priorytetowo, jeśli chodzi o kolejność na liście. Rejestracja + Opłata na czas = pewne miejsce na liście.

§3

Płatność

 1. Płatności Uczestnicy dokonują gotówką na miejscu lub przelewem na konto:

Adrian Borowik

 nr rachunku: 66 1050 1025 1000 0091 5061 5442

2. W tytule przelewu proszę wpisać: ZIR lub MKM lub DpDk lub PA lub PA.o, miasto i datę warsztatów (w przypadku szkoleń stacjonarnych), imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika.

Gdzie:

ZIR to Zabawa Inspirująca Rozwój

MKM to Mówić Każdy Może…

DpDk to Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?

PA to Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole

PA.o to Pokochaj Autyzm.online.

 

3. Cennik ważny od 1 września 2020 roku.


1) Zabawa Inspirująca Rozwój:

– 330 zł w przypadku opłaty przelewem na przynajmniej 7 dni przed warsztatem.
– 350 zł w przypadku opłaty gotówką na miejscu lub wykonania przelewu na mniej niż 7 dni przed warsztatem.

2) Mówić Każdy Może:

– 250 zł.

3) Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?:

– 250 zł.

4) Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole

– jeśli Uczestnik sam opłaca udział w szkoleniu – opłata wynosi 200 zł.
– w przypadku spotkań organizowanych przez instytucje dla pracowników – cena jest ustalana za grupę każdorazowo. Wówczas opłatę wnosi instytucja.

5) PokochajAutyzm.online:

–  200 zł


 

4. Po dokonaniu przelewu na krócej niż 3 dni robocze przed warsztatami, Uczestnik jest zobowiązany okazać Organizatorowi potwierdzenie dokonania przelewu.

5. Organizator wystawi fakturę, na wyraźną prośbę Uczestnika. Faktury wystawiane są na podstawie danych określonych przez Uczestnika warsztatów w formularzu rejestracyjnym.

6. W przypadku opłacania uczestnictwa więcej niż 1 osoby istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Konieczne jest wtedy powiadomienie Organizatora, za pomocą korespondencji e-mailowej, o chęci otrzymania jednej wspólnej faktury, z wyszczególnieniem danych jakie mają się na fakturze znaleźć.

7. Organizator wystawia faktury elektroniczne i przesyła je na email podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym po danym warsztacie, w ciągu 7 dni.

§4

Rezygnacja

 1. Rezygnacja z warsztatów jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: poczta@przyladekdobrejnadziei.pl lub telefonicznie/sms’owo pod nr 793 010 861.
 2. W przypadku rezygnacji z warsztatów nie krócej niż 2 dni od ustalonej daty, Organizator zwróci Uczestnikowi całą kwotę, o ile została wcześniej wpłacona.
 3. W przypadku rezygnacji z warsztatów na 2 dni przed ustalonym terminem, Organizator zwróci Uczestnikowi 50% wpłaconej kwoty.
 4. W przypadku rezygnacji na 1 dzień przed z warsztatami lub w dniu ich przeprowadzenia, Organizator nie zwróci pieniędzy  rezygnującemu Uczestnikowi/Uczestniczce.
 5. W przypadku odwołania warsztatów z winy Organizatora, Uczestnikom warsztatów zostanie zwrócona pełna kwota, o ile została wcześniej wpłacona przelewem lub, za ich zgodą, zostanie „przeniesiona” na kolejny, wybrany przez Uczestnika termin.
 6. Jest możliwość zamiany osoby, która opłaciła warsztat i nie może w nim uczestniczyć, na inną chętną osobę, za którą opłata pozostanie przeniesiona z osoby, która rezygnuje.
 7. Każdy Uczestnik warsztatów stacjonarnych ma obowiązek zgłosić się do działającego punktu Rejestracji bezpośrednio przed warsztatami, w miejscu ich przeprowadzenia, żeby podpisać listę obecności.

§5

Inne

 1. Podczas trwania Warsztatów stacjonarnych Organizator nie przewiduje na sali obecności osób postronnych (w tym dzieci), poza szczególnymi przypadkami, kiedy prowadzący wyrazi na to zgodę.
 2. Uczestnicy Warsztatów i szkoleń udzielają firmie Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania nagrań audio oraz zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas trwania warsztatów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań audio i filmów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Przylądek Dobrej Nadziei działalnością.

 3. Podczas trwania warsztatów i szkoleń zabronione jest filmowanie/rejestrowanie ich. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do wykorzystywania tych materiałów jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego lub w celu promocji wydarzenia w miejscu, w którym warsztat się odbył. W takim przypadku w opisie zdjęcia powinna znaleźć się nazwa Przylądek Dobrej Nadziei wraz z tytułem warsztatów oraz link do strony http://przyladekdobrejnadziei.pl lub https://web.facebook.com/adrian.borowik.warsztaty/

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas warsztatów stacjonarnych.

 5. Uczestnicy warsztatów stacjonarnych ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z warsztatami.

 6. Materiały, które Uczestnicy warsztatów otrzymają, jeśli się tak wydarzy, są własnością intelektualną Organizatora warsztatów oraz/lub Przylądka Dobrej Nadziei Adrian Borowik i zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Organizatora. Dotyczy to również spotkań online, które mogą być rejestrowane i udostępniane uczestnikom w określonym czasie, na stronie http://przyladekdobrejnadziei.pl

 7. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po warsztatach, w celu monitorowania ich efektywności, jeśli Organizator takie ankiety przygotuje.

 8. Zaświadczenia o odbyciu warsztatów/szkoleń będą wydawane jedynie osobom, które uczestniczyły w całości warsztatów/szkoleń. W wyjątkowych przypadkach Organizator będzie mógł zdecydować inaczej, jeśli uzna to za zasadne.
 9. Zaświadczenia ze szkoleń online będą wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane będą po zakończeniu cyklu , na podany przy rejestracji adres email.
 10. Dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz podczas kontaktu mailowego z adresem poczta@przyladekdobrejnadziei.pl mogą być wykorzystywane przez firmę Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, zgodnie z ustawą o danych osobowych.


REJESTRACJA