Przylądek Dobrej Nadziei

Terapia autyzmu na wesoło, z szacunkiem, efektywnie... Szkolenia, warsztaty, wystąpienia.

Rejestracja na szkolenie „PokochajAutyzm.online”, E.V, 25/26/27 sierpnia.

Proszę wypełnić poniższy formularz. Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Imię*

Nazwisko*

Adres e-mail* -na ten adres wysłane zostanie zaproszenie na ZOOMowe spotkanie i ewentualna faktura.

Telefon*

Miasto zamieszkania

Określ swój status*

Jeśli zaznaczyłaś/eś "INNY", napisz kim jesteś:

------------------------------------------

Chcę wziąć udział w szkoleniu "Pokochaj Autyzm.online"*

-----------------------------------------

Najbliższy cykl spotkań, EDYCJA VI:
1) 25.08.2020, godz: 20:00-22:00
2) 26.08.2020, godz: 20:00-22:00
3) 27.08.2020, godz: 20:00-21:30 + 60 min. na pytania i odpowiedzi.

------------------------------------------

Jeśli chcesz otrzymać fakturę wypełnij poniższe pola. Jeśli nie chcesz faktury - nie wypełniaj poniższych pól 🙂

Chcę otrzymać fakturę elektroniczną

Dane do faktury

Faktura zostanie wysłana na podany powyżej adres e-mail.

* Rozumiem i akceptuję podaną poniżej klauzulę informacyjną RODO, dotyczącą gromadzenia i przechowywania danych osobowych przez organizatora szkolenia "Pokochaj Autyzm online".

* Potwierdzam znajomość oraz akceptację regulaminu szkolenia online prowadzonych przez Przylądek Dobrej Nadziei, który znajduje się na stronie PrzyladekDobrejNadziei.pl, w zakładce "Rejestracja/Regulamin" (link pod przyciskiem "REJESTRUJ")

Pytania/Uwagi:

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO, w celu związanym z udziałem w szkoleniu „Pokochaj Autyzm online”:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przylądek Dobrej Nadziei, ul. Armii Krajowej 20/15, 17 -200 Hajnówka, tel.: 793 010 861, adres email: poczta@przyladekdobrejnadziei.pl

2. Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu rejestracji uczestnictwa w szkoleniu „Pokochaj Autyzm online”, organizowanego i przeprowadzanego przez Przylądek Dobrej Nadziei, jak również organizacji i komunikowania się z uczestnikami w sprawach związanych z organizacją szkolenia, udokumentowania jej przebiegu (nagranie i jego udostępnienie na stronie http://przyladekdobrejnadziei.pl – zabezpieczone hasłem, które będą znali jedynie uczestnicy szkolenia), w tym sporządzenia listy uczestników, wydania zaświadczeń uczestnictwa, celach archiwalnych, a w przypadku wyrażenia zgody – na otrzymywanie informacji o innych szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę organizowanych przez Przylądek Dobrej Nadziei – także w celu wysłania takich informacji w przyszłości.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach organizowanych przez Przylądek Dobrej Nadziei w przyszłości podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda. Może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym momencie – co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem;

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych przez przepisy prawa, w tym zaangażowanych w organizację lub obsługę szkolenia;

5. Dane osobowe przetwarzane w związku z udziałem w szkoleniu będą przetwarzane w okresie realizacji celu przetwarzania, a także przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej szkolenia przez Przylądek Dobrej Nadziei, w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa mogą być też przetwarzane w okresie niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach, konferencjach i wydarzeniach o profilu naukowym lub popularyzujących naukę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane będą przechowywane wg Instrukcji Kancelaryjnej Nr 1/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r.

6. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

c) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

e) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, nie będą one również podlegały profilowaniu,

8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, bez ich podania nie będzie możliwy udział w szkoleniu.