"

Regulamin

Regulamin warsztatów stacjonarnych Przylądka Dobrej Nadziei

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem warsztatów jest Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, z siedzibą w Hajnówce (kod 17-200), przy ul. Armii Krajowej 20/15, NIP: 543-178-14-30, zwany dalej Organizatorem.
 1. Uczestnikami i Uczestniczkami warsztatów będzie się określać osoby, które zarejestrowały się na wybrany warsztat i wniosły opłatę.
 1. Zarezerwowanie miejsca następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty za warsztaty w całości.
 1. Warsztaty stacjonarne to spotkania osobiste.
 1. Kontakt z Organizatorem: e-mail – poczta@przyladekdobrejnadziei, tel. – 793 010 861, można również skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się TUTAJ.
 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka warsztatów lub szkoleń zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go oraz przestrzegania jego reguł.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2.04.2022 do czasu powstania i ogłoszenia nowego regulaminu.
 1. Warsztaty stacjonarne odbędą się w miejscu i czasie wskazanym i ogłoszonym przez Organizatora.
 1. Liczba Uczestniczek i Uczestników na warsztatach nie powinna przekraczać 26 osób, chyba, że Organizator zdecyduje inaczej.
 1. Organizator poinformuje Uczestników i Uczestniczki o dokładnym miejscu warsztatu stacjonarnego nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu warsztatów lub ich odwołania, bez podawania przyczyn. Uczestnikowi warsztatów przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji z warsztatów oraz całkowity zwrot ewentualnej, wniesionej wcześniej opłaty lub pozostawienie opłaty na kolejny, najbliższy możliwy termin w innym lub tym samym miejscu.
 1. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie warsztatów poprzez stronę https://przyladekdobrejnadziei.pl lub stronę w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/adrian.borowik.warsztaty) lub bezpośrednio na adres email zainteresowanych.
 1. W warsztatach „Dlaczego Płaczę? Dlaczego Krzyczę?” i „Mówić Każdy Może…:)”, „Nie – Bezpieczna Przystań”, „Od MUSZĘ do mogę”, „Wyczaruj w sobie kreatywność”, mogą uczestniczyć osoby, które przeszły „Zabawę Inspirującą Rozwój”, „PokochajAutyzm.online), „Pokochaj Autyzm w Twojej Szkole” lub oglądały live,ów, webinarów, wykładów z moim udziałem. Jest to warunek konieczny, o ile Organizator nie zdecyduje inaczej. Osoby, które nie brały udziału w wymienionych powyżej wydarzeniach, przed rejestracją na jakikolwiek inny warsztat powinny się skontaktować z Organizatorem.

Rejestracja

 1. Rejestracja na warsztaty odbywa się na stronie https://przyladekdobrejnadziei.pl/rejestracja.
 1. Z dostępnych na podanej podstronie odnośników do formularzy rejestracyjnych należy wybrać interesujący Cię warsztat i wypełnić go.
 1. O przyjęciu na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli opłacisz warsztat, na który limit miejsc został osiągnięty, Organizator zwróci Ci wpłacone pieniądze, albo, jeśli się na to zgodzisz – pieniądze zostaną „przeniesione” na kolejny, dogodny dla Ciebie termin i miejsce.
 1. Dopilnowanie przebiegu procesu rejestracji spoczywa na Uczestnikach i Uczestniczkach.

Płatność

 1. Płatność następuje po wypełnieniu formularza i podaniu danych.
 1. Opłata za warsztaty będzie realizowana poprzez serwis Przelewy24.
 1. W przypadku braku możliwości dokonania płatności online, konieczny jest kontakt z Organizatorem: poczta@przyladekdobrejnadziei.pl lub 793 010 861.
 1. Możliwe jest wniesienie opłaty poza systemem Przelewy24, bezpośrednio na konto Organizatora, jednak taką ewentualność koniecznie trzeba ustalić z Organizatorem.
 1. Wniesienie opłaty za warsztat bezpośrednio na konto, poza systemem Przelewy24, bez uzgodnienia z tego Organizatorem, może skutkować brakiem rezerwacji miejsca i zwróceniem pieniędzy na konto, z którego przyszły.
 1. W przypadku płatności za więcej niż 1 Uczestnika/Uczestniczkę, konieczne jest podanie imion i nazwisk osób, za które płatność została wniesiona, w przeznaczonej do tego rubryce formularza.
 1. W razie chęci otrzymania faktury, konieczne jest podanie danych, które na fakturze mają się znaleźć.
 1. Jeśli faktura ma być wystawiona na Odbiorcę i Nabywcę – konieczne jest podanie danych i wyraźne zaznaczenie, które dane dotyczą której opcji.
 1. W przypadku opłacania uczestnictwa więcej niż 1 osoby istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Konieczne jest wtedy powiadomienie Organizatora, w rubryce „Pytania/Uwagi”, o chęci otrzymania jednej wspólnej faktury, z wyszczególnieniem danych jakie mają się na fakturze znaleźć oraz Uczestniczek/Uczestników, których faktura dotyczy.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Uczestnika lub Uczestniczkę.
 1. Organizator wystawia faktury elektroniczne i przesyła je na email podany przez uczestnika w formularzu rejestracyjnym po danym warsztacie, w ciągu 7 dni.

 

Rezygnacja

 1. Rezygnacja z warsztatów stacjonarnych jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: poczta@przyladekdobrejnadziei.pl.
 1. W przypadku rezygnacji z warsztatów nie krócej niż 3 dni od ustalonej daty, Organizator zwróci Uczestniczce/Uczestnikowi całą kwotę, o ile została wcześniej wpłacona.
 1. W przypadku rezygnacji z warsztatów na 2 dni przed ustalonym terminem, Organizator zwróci Uczestnikowi/Uczestniczce 50% wpłaconej kwoty.
 1. W przypadku rezygnacji na 1 dzień przed warsztatami lub w dniu ich przeprowadzenia, Organizator nie zwróci pieniędzy rezygnującemu Uczestnikowi/Uczestniczce.
 1. Jeśli Uczestniczka/Uczestnik nie otrzyma zwrotu pieniędzy ze względu krótki termin rezygnacji, będzie miała/miał możliwość uczestniczenia w tym warsztacie w innym terminie i innym miejscu, ogłoszonym przez Organizatora.
 1. Jest możliwość zamiany osoby, która opłaciła warsztat i nie może w nim uczestniczyć, na inną chętną osobę, za którą opłata pozostanie przeniesiona z osoby, która rezygnuje. Ewentualność taką należy uzgodnić z Organizatorem.

Reklamacja

 1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Uczestnikom produkt wolny od wad.
 2. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestników, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Uczestnik może:

  a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  b) żądać usunięcia wady,

  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeśli Uczestnik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Organizatora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Uczestnik, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Organizatora dostarczyć wadliwy produkt na adres Organizatora.
 6. Organizator ustosunkuje się do składanej przez Uczestnika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Organizatora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Inne

 1. Podczas trwania warsztatów stacjonarnych Organizator nie przewiduje na sali obecności osób postronnych (w tym dzieci), poza szczególnymi przypadkami, kiedy prowadzący wyrazi na to zgodę.
 1. Uczestnicy warsztatów i szkoleń udzielają firmie Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania nagrań audio oraz zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas trwania warsztatów, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań audio i filmów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Przylądek Dobrej Nadziei działalnością.
 1. Podczas trwania warsztatów i szkoleń zabronione jest filmowanie/rejestrowanie ich. Bez zgody Organizatora zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody Uczestnik warsztatów zobowiązuje się do wykorzystywania tych materiałów jedynie do użytku prywatnego i niekomercyjnego lub w celu promocji wydarzenia w miejscu, w którym warsztat się odbył. W takim przypadku w opisie zdjęcia powinna znaleźć się nazwa Przylądek Dobrej Nadziei wraz z tytułem warsztatów oraz link do strony https://przyladekdobrejnadziei.pl lub https://web.facebook.com/adrian.borowik.warsztaty/
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas warsztatów stacjonarnych.
 3. Uczestnicy warsztatów stacjonarnych ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z warsztatami.
 4. Materiały, które Uczestnicy warsztatów otrzymają, jeśli się tak wydarzy, są własnością intelektualną Organizatora warsztatów oraz/lub Przylądka Dobrej Nadziei Adrian Borowik i zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Organizatora.
 5. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po warsztatach, w celu monitorowania ich efektywności, jeśli Organizator takie ankiety przygotuje.
 6. Zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach stacjonarnych będą wydawane jedynie osobom, które uczestniczyły w całości warsztatów. W wyjątkowych przypadkach Organizator będzie mógł zdecydować inaczej, jeśli uzna to za zasadne.
 1. Dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz podczas kontaktu mailowego z adresem poczta@przyladekdobrejnadziei.pl mogą być wykorzystywane przez firmę Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, zgodnie z ustawą o danych osobowych.

Regulamin szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek ONLINE w Przylądku Dobrej Nadziei

 1. Organizatorem szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online jest Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, z siedzibą w Hajnówce (kod 17-200), przy ul. Armii Krajowej 20/15, NIP: 543-178-14-30, zwany dalej Organizatorem.
 1. Uczestnikami i Uczestniczkami szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online będzie się określać osoby, które zarejestrowały się na wybrane szkolenie i wniosły opłatę (zarezerwowały miejsce).
 1. Zarezerwowanie miejsca następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz wniesienie opłaty za szkolenia, webinary, wykłady, pogadanki online w całości.
 1. Kontakt z Organizatorem: e-mail – poczta@przyladekdobrejnadziei, tel. – 793 010 861, można również skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się TUTAJ.
 1. Każdy Uczestnik/Uczestniczka szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania go oraz przestrzegania jego reguł.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 19.10.2020 do czasu powstania i ogłoszenia nowego regulaminu.
 1. Szkolenia, webinary, wykłady, pogadanki ONLINE to spotkania w przestrzeni wirtualnej, prowadzone poprzez łącze internetowe, za pomocą aplikacji ZOOM lub za pośrednictwem nagranych materiałów, bez osobistego spotkania.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyzwania uczestników, dotyczące instalacji i działania aplikacji ZOOM oraz za wyzwania z oglądaniem nagranych materiałów, spowodowanych ograniczeniami sprzętowymi (przesył internetu, jakość sprzętu służącego do oglądania/odsłuchania materiałów).
 1. W razie technicznych trudności z aplikacją ZOOM (nie wynikających z winy organizatora), podczas trwania spotkania, Organizator nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez uczestnikó W razie problemów technicznych uniemożliwiających uczestnictwo w spotkaniu online, będzie możliwość przełożenia opłaconego uczestnictwa na kolejny, dogodny termin lub wydłużenie dostępu do nagranych materiałów.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkoleń lub ich odwołania, bez podawania przyczyn. Uczestnikom przysługuje w takim przypadku prawo do rezygnacji ze szkolenia online oraz całkowity zwrot ewentualnej, wniesionej wcześniej opłaty lub pozostawienie opłaty na kolejny, najbliższy możliwy termin.
 1. W przypadku zmiany terminu Organizator poinformuje o nowym terminie szkolenia poprzez stronę https://przyladekdobrejnadziei.pl lub stronę w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/adrian.borowik.warsztaty) lub bezpośrednio na adres email zainteresowanych.

Rejestracja

 1. Rejestracja na szkolenia, webinary, wykłady, pogadanki online odbywa się na stronie https://przyladekdobrejnadziei.pl/rejestracja, lub poprzez wykupienie dostępu do materiałów umieszczonych w zakładce Inspiratorium Online.
 1. Z dostępnych na podanej podstronie odnośników do formularzy rejestracyjnych należy wybrać interesujące Cię szkolenie online i wypełnić formularz dokonując opłaty.
 1. O przyjęciu na szkolenie online decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli opłacisz szkolenie, na które limit miejsc został osiągnięty, Organizator zwróci Ci wpłacone pieniądze, albo, jeśli się na to zgodzisz – pieniądze zostaną „przeniesione” na kolejny, dogodny dla Ciebie termin.
 1. Dopilnowanie przebiegu procesu rejestracji spoczywa na Uczestnikach i Uczestniczkach.

Płatność

 1. Płatność następuje po wypełnieniu formularza i podaniu danych.
 1. Opłata za szkolenia, webinary, wykłady, pogadanki online będzie realizowana poprzez serwis Przelewy24. Nie ma innej opcji opłacenia szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online.
 1. Wniesienie opłaty za szkolenia, webinary, wykłady, pogadanki online, bezpośrednio na konto, poza systemem Przelewy24, będzie skutkować brakiem rezerwacji miejsca i zwróceniem pieniędzy na konto, z którego przyszły.
 1. W przypadku płatności za więcej niż 1 Uczestnika/Uczestniczkę, konieczne jest podanie imion i nazwisk osób, za które płatność została wniesiona, w przeznaczonej do tego rubryce formularza.
 1. W razie chęci otrzymania faktury, konieczne jest podanie danych, które na fakturze mają się znaleźć.
 1. Jeśli faktura ma być wystawiona na Odbiorcę i Nabywcę – konieczne jest podanie danych i wyraźne zaznaczenie, które dane dotyczą której opcji.
 1. W przypadku opłacania uczestnictwa więcej niż 1 osoby istnieje możliwość wystawienia jednej faktury łącznie. Konieczne jest wtedy powiadomienie Organizatora, w rubryce „Pytania/Uwagi”, o chęci otrzymania jednej wspólnej faktury, z wyszczególnieniem danych jakie mają się na fakturze znaleźć oraz Uczestniczek/Uczestników, których faktura dotyczy.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Uczestnika/Uczestniczkę.
 1. Organizator wystawia faktury elektroniczne i przesyła je na email podany przez Uczestniczki/Uczestników w formularzu rejestracyjnym po danym szkoleniu, webinarium, wykładzie, pogadance online, w ciągu 7 dni lub za pomocą aplikacji służącej do automatycznego wystawiania faktur, w tym wypadku faktura będzie dostarczona natychmiast.

Rezygnacja

 1. Rezygnacja ze szkoleń online, prowadzonych poprzez aplikację ZOOM jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: poczta@przyladekdobrejnadziei.pl.
 1. W przypadku rezygnacji ze szkoleń online, nie krócej niż 3 dni od ustalonej daty, Organizator zwróci Uczestniczce/Uczestnikowi całą kwotę, o ile została wcześniej wpł
 1. W przypadku rezygnacji ze szkoleń online na 2 dni przed ustalonym terminem, Organizator zwróci Uczestnikowi/Uczestniczce 50% wpłaconej kwoty.
 1. W przypadku rezygnacji na 1 dzień przed szkoleniem online lub w dniu jego przeprowadzenia, Organizator nie zwróci pieniędzy rezygnującemu Uczestnikowi/Uczestniczce.
 1. Jeśli Uczestniczka/Uczestnik nie otrzyma zwrotu pieniędzy ze względu krótki termin rezygnacji, będzie miała/miał możliwość uczestniczenia w tym szkoleniu online w innym terminie, ogłoszonym przez Organizatora.
 1. Jest możliwość zamiany osoby, która opłaciła szkolenie online i nie może w nim uczestniczyć, na inną chętną osobę, za którą opłata pozostanie przeniesiona z osoby, która rezygnuje. Ewentualność taką należy uzgodnić z Organizatorem.
 1. Nie ma możliwości rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach, webinariach, wykładach i innego rodzaju płatnych nagraniach, umieszczonych na stronie https://przyladekdobrejnadziei.pl.

Reklamacja

 1. Organizator ma obowiązek dostarczyć Uczestnikom produkt wolny od wad.
 2. Organizator jest odpowiedzialny względem Uczestników, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Uczestnik może:

  a) żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  b) żądać usunięcia wady,

  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 4. Jeśli Uczestnik stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Organizatora, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści, pisząc na adres poczta@przyladekdobrejnadziei.pl.
 5. Uczestnik, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Organizatora dostarczyć wadliwy produkt na adres Organizatora.
 6. Organizator ustosunkuje się do składanej przez Uczestnika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Organizatora za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Inne

 1. Uczestnicy/Uczestniczki szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online, udzielają firmie Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania nagrań audio oraz zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem, wykonanych podczas trwania szkolenia, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, nagrań audio i filmów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Przylądek Dobrej Nadziei działalnością.
 1. Podczas trwania szkoleń, webinarów, wykładów, pogadanek online zabronione jest rejestrowanie ich, w jakikolwiek sposób. Zabronione jest również fotografowanie i wykonywanie nagrań audio.
 2. Materiały, które Uczestnicy szkoleń online otrzymają, jeśli się tak wydarzy, są własnością intelektualną Organizatora szkoleń online oraz/lub Przylądka Dobrej Nadziei Adrian Borowik i zabrania się ich powielania, publikowania i rozpowszechniania bez zgody Organizatora.
 3. Uczestnicy szkoleń wyrażają zgodę na przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych przed i po szkoleniach online, w celu monitorowania ich efektywności, jeśli Organizator takie ankiety przygotuje i dostarczy.
 4. Zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniach online będą wydawane jedynie osobom, które uczestniczyły w całości szkoleń. W wyjątkowych przypadkach Organizator będzie mógł zdecydować inaczej, jeśli uzna to za zasadne.
 1. Za udział w płatnych/bezpłatnych webinariach, wykładach, pogadankach i transmisjach na żywo Organizator nie wystawia zaświadczeń o uczestnictwie.
 1. Dane kontaktowe podane w formularzu rejestracyjnym oraz podczas kontaktu mailowego z adresem poczta@przyladekdobrejnadziei.pl mogą być wykorzystywane przez firmę Przylądek Dobrej Nadziei Adrian Borowik, zgodnie z ustawą o danych osobowych.